top of page

תשתיות

תשתיות:

רשימת פרוייקטים שבוצעו ובמהלך ביצוע בשנים האחרונות:

 שדרוג קו רכבת ק. גת באר שבע. עבודה בהיקף כספי של כ- 700 מליון ₪. העבודה בוצעה עבור חב' ברן בע"מ. הסתיים

כביש טבעת מזרחית עבור החברה הלאומית לדרכים בהיקף כספי של 80 מליון ₪.
הסתיים

שיפור צומת עדשים במסגרת פרוייקטים מוקדי סיכון עבור החברה הלאומית

לדרכים בהיקף כספי של 1,500,000 ₪. הסתיים

שיפור עיקול בית העמק במסגרת פרוייקטים מוקדי סיכון עבור החברה הלאומית לדרכים בהיקף כספי של  2,500,000 ₪. הסתיים

שיפור צומת נרבתא בכביש מס' 574 במסגרת פרוייקטים מוקדי סיכון עבור החברה הלאומית לדרכים בהיקף כספי של 5,000,000 ₪. הסתיים

שיפור צומת ביתר עלית בהיקף כספי של 2,000,000 ₪. הסתיים

שיפורים בצומת פרדסיה בהיקף כספי של 5,000,000 ₪ . הסתיים

מבנה בקרה לכביש 431 במסגרת הביצוע של חב' נתיבי היובל בהיקף כספי של 20 מיליון ₪. הסתיים

טיפול במיגון אקוסטי במסגרת ביצוע כביש 431 עבור חברת נתיבי היובל. הסתיים

תשתיות לישוב דריג'את בהיקף של 17 מליון ₪ עבור משרד השיכון. הסתיים

תשתיות לשכונה חדשה בשדרות בהיקף 17 מליון ₪ עבור משרד השיכון. הסתיים

טיפול במיגון אקוסטי במסגרת ביצוע הרחבה לכביש 6 ליד אלעד עבור דרך ארץ. הסתיים

טיפול במיגון אקוסטי עבור רכבת ישראל ברמלה ובבאר שבע. הסתיים

שיפור צומת מעלה אדומים בהיקף של 5,000,000 ₪. הסתיים

ניהול ופיקוח פרויקט- בנית גשר, כביש עוקף ופרויקטים קטנים חיריה. הסתיים

פרוייקטים שונים עבור חברת יפה נוף. בביצוע 

טיפול במיגון אקוסטי במסגרת ביצוע הרחבת כביש 6 ליד ראש העין. בביצוע

תמונות פרוייקטים

bottom of page